سقف سبک با پوشش ورقهاي سیمانی فشره بر روي خرپاهاي سبک فولادي سقف
(MAGIC ROOF)
این نوع سقف که از جدیدترین سقفهاي موجود می باشد و مشابه سقفهاي قبلی بیشتر براي سازه هاي ال اس اف
یا فایبر سمنت OSB بکار گرفته می شود. شیوه اجراي این سقف خیلی شبیه اجراي سقف با پوشش ورقهاي
یا فایبر سمنت بر روي خرپاهاي فلزي پیچ OSB می باشد. با این تفاوت که در سقفهاي قبلی که ورقهاي
می شوند در اینجا پانلهاي سیمانی فشرده پلیمري بین سپریهاي فولادي که عمود بر خرپاهاي سبک فولادي
سقف می باشد قرار می گیرند و در نهایت براي از بین بردن درز هاي موجود و آب بندي سقف و همچنین
یکپارچه سازي سقف، روي پنلها یک لایه از جنس پولیمر پوشانده می شود. تا سقفی یکارچه و یکدست و فاقد
هر گونه درزي و خلل و فرجی (کاملا آب بند) حاصل شود.
از محسنات این نوع سقف می توان به سهولت اجرا، مقاومت مناسب و سرعت بالاي اجراي سقف نام برد.
همچنین به دلیل استفاده از سپري فولادي که به خرپاهاي زیرین عمود بر آنها پیچ می شود صلبیت سقف در
جهت عمود بر خرپاهاي ال اس اف نیز به طرز چشمگیري افزایش یافته و همچنین به علت اینکه مابین
سپر يهاي فولاي از پانلهاي بتنی فشرده پلیمري با مقاومت بالا استفاده می شود به صلبیت سقف نیز اضافه
می گردد. مقاومت فشاري این قطعات تا 600 کیلوگرم بر سانتی متر مربع نیز می رسد. این قطعات به علت اینکه
فشرده و پلیمري هستن جذب آب بسیار پایینی دارند و با توجه به مقاومت خمشی آنها و فاصله 40 سانتیمتري
سپر يهاي زیر آن به راحتی می تواند تا بار گسترده سطحی 1400 کیلوگرم بر متر مربع را تحمل کنند که خیلی
بیشتر از مقاومت قابل تحمل توسط سقفهاي معمول می باشد. از دیگر موارد قابل اشاره می توان به خاصیت عایق
صوت و حرارت مناسب این سقف نام برد. این مقاومت حرارتی و صوتی خیلی بیشتر از سقفهاي با پوشش
می باشد. مقادیر مقاومت حرارتی و صوتی این سقف به راحتی ضوابط مبحث 19 را OSB ورقهاي فایبر سمنت و
بر آورده می کند.

اجراي خرپاي فلزي سبک (مرحله اول) و اجراي سپهاي فلزي عمود بر خرپاها (مرحله دوم) به منظور اجراي

 

به طور کلی سقف مجیک روف تمامی محسنات سقفهاي با پوشش ورقهاي فایبر سمنت و
و سرعت اجرا، سبکی سقف و غیره را دارا م یباشد لیکن معایب این سقفها از قبیل انتقال زیاد حرارت و صوت،
لرزش زیاد و همچنین عدم صلبت و مقاومت کافی سقف براي بارهاي زیاد را کاملا پوشانده است. همچنین در
مقایسه با سقف عرشه فولادي با پوشش بتن نیز وزن بسیار کمتري دارد در مقابل مقاومت مناسبی هم نسبت به
این نوع سقف دارد. در نهایت با توجه به اینکه در پایان کار بر وري پنل هاي بتنی فشرده پلیمري یک لایه پلیمر
اجرا شده و تمامی درزها و خلل و فرج هاي از روي سقف کاملا پر می شود به هنگام بارندگی یا مواردي که
سقف تحت نفوذ رطوبت قرار دارد هیچگونه رطوبتی از روي سقف به زیر آن منتقل نمی شود.
با توجه به موارد فوق سقف مجیک روف یک سقف کامل براي سازه هاي سبک فولادي ال اس اف که مهمترین
خصوصیات آنها سبکی سازه و مقاومت لرزه اي بالاي آنها است در نظر گرفته می شود.
دتایلهاي اجرایی و چند نمونه از عکسهاي اجرایی این سقف در شکلهاي زیر نشان داده شده است.

 

 

 

اجراي پانلهاي بتنی پلیمري فشرده مابین سپري ها (مرحله سوم) و در نهایت اجراي پوشش پلیمري روي آنها
(مرحله چهارم) به منظور اجراي سقف مجیک روف

 

اجراي سپري هاي فولادي بر روي خرپاهاي سبک ال اس اف به منظور اجراي سقف مجیک روف

اجراي سپري هاي فولادي بر روي خرپاهاي سبک ال اس اف به منظور اجراي سقف مجیک روف

اجراي پانلهاي بتنی پلیمري فشرده مابین سپري هاي فولادي به منظور اجراي سقف مجیک روف

از دیگر برتري هاي این سقف نسبت به سقفهاي دیگر اینست که با توجه به مقاومت بالاي آن در صورت نیاز یا
درخواست کارفرما می توان روي این سقف با اجراي مش فولادي (آرماتور حرارتی) بتن ریزي هم اجرا کرد تا
مقاومت آن چندین برابر شود. البته این کار براي سازه هاي ال اس ف توصیه نمی گردد چون وزن تمام شده
سقف زیاد م یشود و فلسفه وجودي این نوع ساز هها زیر سوال م یرود. همچنین براي این نوع سازه ها با توجه به
ماهیت دیوارها و خرپاهاي سقف مقاومت خیلی زیاد سقف توجیهی ندارد. بنابراین این روش براي اجرا در
سازه هاي فولادي گرم نورد شده که تیرهاي فرعی از نوع سنگین می باشد و ممکن است فاصله این تیرهاي فرعی
تا حدودي زیاد باشد، بلامانع است. نمونه اي از این کار انجام شده در شکل زیر نشان داده شده است.

اجراي مش فولادي حرارتی و بتن ریز بر روي سقف مجیک روف به منظور افزایش مقاوت آن

اجراي سقف مجیک روف در سازه هاي فولادي معمولی

اجراي سقف مجیک روف در سازه هاي فولادي معمولی

در کل از بهترین محسنات سقف مجیک روف م یتوان موارد زیر را نام برد:

 • مقاومت بسیار خوب در مقابل بارهاي قایم و افقی وارد به آن ( تا 1400 کیلوگرم بر متر مربع
  سطح سقف)
 • صلبیت مناسب در هر دوجهت به علت استفاده از خرپا و سپري در جهت هاي عمود بر هم
  عدم لرزش سقف و ایجاد احساس راحتی مطلوب براي ساکنین ساختمان
 • وزن کمتر نسبت به سقفهاي بتنی مشابه
 • کاهش مصالح مصرفی فولادي و بتنی به علت سبک سازي سازه
 • راحتی اجرا
 • سرعت بسار مناسب اجرا نسبت به سقفهاي بتنی و سقف هایی که از مصالح تر استفاده
  می شود.
 • عدم نیاز به بتن ریزي و مصالح تر از قبیل بتن
 • عایق صوتی و حرارتی مناسب در حد ضوابط مورد نیاز در مبحث 19
 • عدم نیاز به قالب بندي و شمع بندي در حین اجرا
 • قابلیت استفاده در انواع سازه هاي فولادي سبک و سنگین
 • قابلیت اجراي بتن بر روي سقف در صورت نیاز به مقاومت بالاتر سقف